Använd ej @du.se i ditt användarnamn!
Please do not use @du.se in your username!

Meddelanden / Messages

SV Vidarebefordran av epost till Yahoo!

Vår domän (du.se) är för närvarande spärrad hos yahoo.com för e-postsändning. Det innebär att alla ni som har aktiverat vidarebefordran av er du.se-mail till ett yahoo-konto inte får leverans av mail som skickas till er du.se-mailadress. Om du som student aktiverat vidarebefordran av din e-post och gjort detta till ett yahoo-konto ber vi dig tillfälligt ta bort denna vidarebefordran så att du inte missar någon e-post som Högskolan Dalarna försöker skicka till dig! Ändra dina e-postinställningar på "Mina sidor" på vår web: Besök du.se, klicka på "Mina sidor" -> "Mitt Användarkonto" -> "Extern e-post och vidarebefordran" Vi arbetar på att lösa problemet, men har tyvärr ingen prognos om när det kan vara löst. /IT-avdelningen

Uppdaterad 2018-09-10 17:43:26

SV Forwarding of emails to Yahoo!

Our domain (du.se) is currently blocked at yahoo.com for e-mail delivery. This means that all those who have enabled forwarding of your du.se e-mail account to a yahoo account will not receive mail sent to your du.se e-mail address. If you, as a student, have activated the forwarding of your du-email and made this to a yahoo account, please temporarily remove this forwarding so that you do not miss any e-mails that Dalarna University tries to send to you! Change your email settings on "My pages" on our web: Visit du.se, click on "My pages" -> "My Account" -> "External Email Address and Forwarding" We are working to solve the problem, but unfortunately we have no estimation when it will be resolved. /IT services office

Updated 2018-09-10 17:43:26